شیوه بک آپ گرفتن از ابرک ها

آیا راه ساده ای برای بک آپ گرفتن از ابرک های آروان وجود داره؟