پشتیبانی از regxp در پاک کردن فایلذهای کش شده

,

توی قسمت پاک کردن گزینشی فایل های کش شده یا همون پاک کردن بر اساس url خیلی خوب میشد که از regex هم پشتیبانی میکرد.