نقص در داکیومنت استورج (multi-part upload)

دروووود به همه
من هنگام آپلود فایل های حجیم +400mb چون باید مولتی پارت بشه به مشکل خوردم و اینطوری حلش کردم :)
کد توی داکیومنت آروان :

 const file = __dirname + '/../files/file.png'; //FILE_NAME (the name of the file to upload (if you don't specify KEY))
    const fileStream = fs.createReadStream(file);
    fileStream.on('error', function (err) {
      console.log('File Error', err);
    });

    const uploadParams = {
      Bucket: 'sample_bucket', // bucket name
      Key: 'KEY', // the name of the selected file
    };
    uploadParams.Key = path.basename(file);

    const createUploadResponse = await s3.send(
      new CreateMultipartUploadCommand(uploadParams)
    );
    const { Bucket, Key } = uploadParams;
    const { UploadId } = createUploadResponse;
    console.log('Upload initiated. Upload ID: ', UploadId);

    // 5MB is the minimum part size
    // Last part can be any size (no min.)
    // Single part is treated as last part (no min.)
    // const partSize = (1024 * 1024) * 5 // 5MB
    const partSize = 1024 * 5; // 5MB
    const fileSize = file.length;
    const numParts = Math.ceil(fileSize / partSize);

متغیر file.length طول ادرس فایل رو بر میگردونه ولی ما دنبال حجم فایلیم به جای کد بالا میشه از کد زیر استفاده کرد

const { S3Client, PutObjectCommand } = require("@aws-sdk/client-s3");
const { Upload } = require("@aws-sdk/lib-storage");
const fs = require("fs");
const path = require("path")
const partSize = 1024 * 1024 * 300; // 300MB


const s3 = new S3Client({
 region: "default",
 endpoint: ENDPOINT,
 credentials: {
  accessKeyId: ACCESS_KEY_ID,
  secretAccessKey: SECRET_ACCESS_KEY,
 },
});

async function multiPartUpload(file) {
 try {
  let time_started = new Date();

  let time_elapsed;

  let upload_speed;

  let seconds_left;

  const fileStream = fs.createReadStream(file);
  uploadParams.Key = path.basename(file);
  // call S3 to upload file to specified bucket
  uploadParams.Body = fileStream;

  const upload = new Upload({
   client: s3,
   queueSize: 4, // optional concurrency configuration
   partSize, // optional size of each part
   leavePartsOnError: false, // optional manually handle dropped parts
   params: uploadParams,
  });
  upload.on("httpUploadProgress", (progress) => {
   time_elapsed = new Date() - time_started;

   upload_speed = progress.loaded / (time_elapsed / 1000);

   seconds_left = Math.round(
    (progress.total - progress.loaded) / upload_speed
   );

   console.log(
    "Progress: " +
     Math.round((progress.loaded / progress.total) * 100) +
     "%"
   );

  });

  const result = await upload.done();
  console.log(result);
 } catch (e) {
  console.log(e);
 }
}
4 پسندیده

سلام یاشار :)

خوش اومدی.

1 پسندیده

درود بر شما

به هنگام آپلود با نمونه کد داکیومنت به چه خطایی برخورد می کنید؟ ممکنه متن خطا رو هم به اشتراک بگزارید؟

همچنین فایل داکیومنت به زودی بررسی و بروزرسانی میشه.

دروود
خطای خاصی نمیده ولی اگه به خط 53 دقت کنید حجم فایل رو نمیگیره طول آدرس فایل رو میگیره


و چون حجم فایل به نظرش به 5 مگ نمیرسه تکه تکه ش نمیکنه
و درست هم فایل رو ارسال نمیکه و فایل یک گیگی توی ۱ ثانیه اپلود شد :(

1 پسندیده