اتصال به ابرک دبیان از طریق remote desktop connection

چطوری می تونم به ابرک دبیان از طریق remote desktop connection وصل بشم؟

1 پسندیده

باید روی Debian تون XRDP رو نصب و پیکربندی کنید. همچنین gnome desktop و ابزار tigervnc رو هم باید اجرا کنید. در این خصوص از مقاله های زیر استفاده کنید:

VNC on Debian 10

Xrdp Server (Remote Desktop) on Debian 10